Hotărâri Consiliul Local Costești – 2022

Hotărârile adoptate de Consiliul Local al Orașului Costești

Hotărârea nr.101 din 22.12.2022 -privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești, serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, începând cu data de 01.01.2023

Hotărârea nr.100 din 22.12.2022 -privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali, începând cu data de 01.01.2023

Hotărârea nr.99 din 22.12.2022 -privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.98 din 22.12.2022 -privind privind analiza şi aprobarea execuției bugetelor pentru trimestrul IV al anului 2022

Hotărârea nr.97 din 15.12.2022 -privind mandatarea primarului orașului Costești de a vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Arges, retragerea comunelor Albeștii de Muscel, Cuca, Cotmeana și excluderea comunelor Izvoru și Recea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeș

Hotărârea nr.96 din 15.12.2022 -privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Costești nr.55 din 30.08.2022, privind aprobarea documentației de avizare a lucrarilor de interventii, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITULUI, METALURGIEI, FDT. SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES”, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr.95 din 15.12.2022 -privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.94 din 15.12.2022 -referitor la aprobarea Notei de Fundamentare, privind necesitatea alocării prevederilor bugetare necesare implementării proiectului „Reabilitarea integrată a clădirilor la Grădinița cu Program Prelungit Fantezia în orașul Costești, județul Argeș”

Hotărârea nr.93 din 15.12.2022 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2023
Anexa 1 la Hotărârea nr.93 din 15.12.2022 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2023

Hotărârea nr.92 din 15.12.2022 -referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate de pe raza orașului Costești, județul Argeș
Anexa 1 la Hotărârea nr.92 din 15.12.2022 -referitor la aprobarea Regulamentului privind stabilirea condițiilor de majorare a impozitului pentru clădirile/terenurile neîngrijite și terenurile agricole nelucrate de pe raza orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.91 din 15.12.2022 -privind constituirea ca mijloace fixe şi înregistrarea în evidenţa contabilă a oraşului Costeşti la categoria ”bunuri care alcătuiesc domeniul public” a unor investiții

Hotărârea nr.90 din 15.12.2022 -privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare, încheiat cu Apa Canal 2000 S.A.

Hotărârea nr.89 din 15.12.2022 -privind actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului bunurilor de retur (cantitativ și valoric), cuprinse ȋn Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1 din data de 26 martie 2010

Hotărârea nr.88 din 23.11.2022 -privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

Hotărârea nr.87 din 23.11.2022 -privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod MySmis 130963

Hotărârea nr.86 din 23.11.2022 -privind modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr.19/31.08.2016, referitor la aprobarea Regulamentului de aplicare a OG.21/2002, privind activitatea de gospodărire urbană în orașul Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.85 din 23.11.2022 – privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 500.000 m.p., situat în extravilanul orașului Costești, județul Argeș, aparținând domeniului public al orașului Costești, în vederea realizării unui parc fotovoltaic

Hotărârea nr.84 din 23.11.2022 -referitor la aprobarea Studiului de oportunitate privind alegerea formei de gestiune a Serviciului de iluminat public din Orașul Costești, a caietului de sarcini, precum și a proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Hotărârea nr.83 din 23.11.2022 -privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.82 din 23.11.2022 -referitor la aprobarea Notei de Fundamentare, privind suplimentarea obiectivului de investiții „Lucrări cadastrale, studii topo, geotehnice, expertize, etc.”, din bugetul local aferent anului 2022

Hotărârea nr.81 din 23.11.2022 -privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Costești, în anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr.80 din 08.11.2022 -privind aprobarea și implementarea proiectului „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN ORAŞUL COSTEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”

Hotărârea nr.79 din 31.10.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.78 din 31.10.2022 – referitor la aprobarea Notei de Fundamentare, privind achiziționarea serviciilor de consultanță, în vederea organizării procedurilor de achiziții publice din bugetul local aferent anului 2022

Hotărârea nr.77 din 31.10.2022 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 30.09.2022

Hotărârea nr.76 din 31.10.2022 – referitor la rezilierea, prin acordul părților, a contractului de finanțare nr.1183/17.03.2022 aferent proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS Cov2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza orașului Orașului Costești, jud.Argeș”

Hotărârea nr.75 din 31.10.2022 – privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 54 m.p., situat în intravilanul orașului Costești, strada Pieții, nr.5,județul Argeș

Hotărârea nr.74 din 31.10.2022 – privind alocarea sumei de 50.800 lei din bugetul local al orașului Costești, pe anul 2022, pentru organizarea zilelor colindului, cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Hotărârea nr.73 din 31.10.2022 – privind preluarea bunurilor de retur, care au aparținut sistemului de alimentare cu apă și canalizare, bunuri ce aparțin domeniului public al orașului Costești, județul Argeș și scoaterea acestora din funcțiune și evidența contabilă

Hotărârea nr.72 din 31.10.2022 – Privind aprobarea trecerii la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a unor mijloace fixe din domeniul privat al orașului Costești

Hotărârea nr.71 din 27.09.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.70 din 20.09.2022 – privind aprobarea concesionării, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 75 m.p., situat în intravilanul orașului Costești, strada Victoriei,județul Argeș

Hotărârea nr.69 din 20.09.2022 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2022

Hotărârea nr.68 din 20.09.2022 – privind majorarea fondului de rezervă și rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.67 din 20.09.2022 – referitor la aprobarea Notei de Fundamentare, privind achiziționarea unor echipamente pentru locurile de joacă din orașul Costești din bugetul local aferent anului 2022

Hotărârea nr.66 din 15.09.2022 – referitor la modificarea și completarea HCL nr.29 din 31.03.2022, privind depunerea proiectului ,,REABILITAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA ÎN ORAŞUL COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ”, în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C5 – Valul renovării, B.1 –Reabilitarea integrată (consolidarea seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor publice

Hotărârea nr.65/30.08.2022 – privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr.V a Consiliului Local al orașului Costești – Comisia de specialitate privind agricultura, protecția mediului, ecologie, ape, gospodărire comunală

Hotărârea nr.64/30.08.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.63/30.08.2022 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2022

Hotărârea nr.62/30.08.2022 – privind aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2022

Hotărârea nr.61/30.08.2022 – privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Costeşti în comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ din orașul Costești

Hotărârea nr.60/30.08.2022 – privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Costeşti în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din oraşul Costeşti

Hotărârea nr.59/30.08.2022 – privind stabilirea salariului de bază la gradația 0, precum și a coeficientului de ierarhizare pentru funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate debutant (informatician) din cadrul Compartimentului situații de urgență monitorizare video

Hotărârea nr.58/30.08.2022 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Costeşti, a unui teren în suprafață de 75 mp. situat în intravilanul orașului Costești, strada Victoriei, județul Argeș, în vederea concesionării

Hotărârea nr.57/30.08.2022 – privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Ion Ilinca, constând în materiale de construcții în valoare de 20.000 lei, în vederea refacerii locuinței afectate în urma unui incendiu

Hotărârea nr.56/30.08.2022 – privind constituirea ca mijloace fixe și înregistrarea în evidenţa contabilă a oraşului Costeşti la categoria ”bunuri care alcătuiesc domeniul public” a unor investiții

Hotărârea nr.55/30.08.2022 – privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL COSTESTI, JUDETUL ARGES”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Hotărârea nr.54/18.08.2022 – privind aprobarea dării în folosință gratuită Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor (AASNACP) a suprafeței totale de 3443 m.p., situată în extravilanul orașului Costești, județul Argeș, Islaz Măleanca, aparţinând domeniului public al oraşului Costeşti

Hotărârea nr.53/18.08.2022 – privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren în suprafaţă de 370.000 m.p.,ce aparține domeniului public al oraşului Costeşti, situat în extravilanul oraşului Costești, județul Argeș, Islaz Măleanca, identificat cadastral sub nr.85753, în vederea construirii unui punct de lansare a rachetelor antigrindină în scopul combaterii căderilor de grindină

Hotărârea nr.52/18.08.2022 – referitor la participarea Orașului Costești la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public cu proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORASUL COSTESTI

Hotărârea nr.51/28.07.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.50/28.07.2022 – privind acordarea pentru anul școlar 2022-2023 a pachetului cu rechizite școlare „Primul meu ghiozdan”

Hotărârea nr.49/28.07.2022 – privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea ca deșeuri a unor bunuri de retur din categoria „contori de apă”, care aparțin domeniului public al orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.48/28.07.2022 – privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 30.06.2022

Hotărârea nr.47/28.07.2022 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Dragomirescu Mihai, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.46/28.06.2022 – privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.253/02.06.2022, cu privire la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşului Costeşti, pe anul 2022

Hotărârea nr.45/28.06.2022 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Costeşti nr.21/10.03.2022, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip „Construire creșă mică, strada Morii, nr.4A, oraşul Costeşti, judeţul Argeş”

Hotărârea nr.44/24.05.2022 – privind aprobarea Organigramei și a Statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și Serviciile subordonate Consiliului Local 2
Anexa nr.1 la Hotărârea nr.44/24.05.2022 – privind aprobarea Organigramei și a Statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și Serviciile subordonate Consiliului Local 2

Hotărârea nr.43/24.05.2022 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.42/24.05.2022 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2022

Hotărârea nr.41/24.05.2022 – referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2022

Hotărârea nr.40/24.05.2022 – privind aprobarea finanțării unei tabere școlare

Hotărârea nr.39/24.05.2022 – privind constituirea ca mijloc fix și înregistrarea în evidența contabilă a oraşului Costești la categoria ”bunuri care alcătuiesc domeniul public” a unei investiții

Hotărârea nr.38/24.05.2022 – privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.37/24.05.2022 – privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 31.03.2022

Hotărârea nr.36/24.05.2022 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 31.12.2021

Hotărârea nr.35/16.05.2022 – privind participarea Orașului Costesti la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Digitalizarea Orașului Costesti, județul Arges, prin dezvoltarea infrastructurii TIC“

Hotărârea nr.34/16.05.2022 – privind aprobarea proiectului „Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice în Orașul Costești, județul Argeș”, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local

Hotărârea nr.33/28.04.2022 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor/branșamentelor necesare racordării blocului ANL și finanțarea acestora din bugetul local

Hotărârea nr.32/28.04.2022 – privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA COSTEŞTI”, a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local

Hotărârea nr.31/28.04.2022 – privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTESTI”, a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local
>
Hotărârea nr.30/31.03.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.29/31.03.2022 – privind depunerea proiectului REABILITAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA ÎN ORAŞUL COSTEŞTI,JUDEȚUL ARGEŞ, în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C5 – Valul renovării, B.1 –Reabilitarea integrată (consolidarea seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor publice

Hotărârea nr.28/31.03.2022 – privind privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C5 – Valul renovarii, B.1 –Reabilitarea integrata (consolidarea seismica si renovarea energetica moderata) a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu proiectul: REABILITAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA ÎN ORAŞUL COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ și aprobarea fazelor Nota conceptuala şi Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii REABILITAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA ÎN ORAŞUL COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ

Hotărârea nr.27/24.03.2022 – privind introducerea în domeniul public al orașului Costești a imobilelor situate ȋn intravilanul orașului Costești, strada Victoriei, nr.105, județul Argeș

Hotărârea nr.26/10.03.2022 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire creșă mică, strada Morii, nr.4A, orașul Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.25/10.03.2022 – privind aprobarea finanțării din bugetul local al orașului Costești a proiectelor și activităților sportive pe anul 2022

Hotărârea nr.24/10.03.2022 – privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu proiectul: CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI și aprobarea fazelor Nota conceptuală şi Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI

Hotărârea nr.23/10.03.2022 – privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu proiectul: CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ și aprobarea fazelor Nota conceptuală şi Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Hotărârea nr.22/10.03.2022 -privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu proiectul: CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA și aprobarea fazelor Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA

Hotărârea nr.21/10.03.2022 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire creșă mică, strada Morii, nr.4A, orașul Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.20/23.02.2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Anexa 1 la Hotărârea nr.20/23.02.2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.19/23.02.2022 – privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Costești a unor bunuri mobile proprietatea orașului Costești

Hotărârea nr.18/15.02.2022 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.17/15.02.2022 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2022

Hotărârea nr.16/08.02.2022 – referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2022
Anexa nr. la Hotărârea nr.16/08.02.2022 – referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2022

Hotărârea nr.15/08.02.2022 – privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.15/08.02.2022 – privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești

Hotărârea nr.14/08.02.2022 – privind modificarea și completarea HCL nr.35/2020, referitor la aprobarea Studiilor de Oportunitate, a Caietelor de Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.14/08.02.2022 – privind modificarea și completarea HCL nr.35/2020, referitor la aprobarea Studiilor de Oportunitate, a Caietelor de Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.14/08.02.2022 – privind modificarea și completarea HCL nr.35/2020, referitor la aprobarea Studiilor de Oportunitate, a Caietelor de Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești

Hotărârea nr.13/08.02.2022 – privind aprobarea Calendarului principalelor manifestări cultural–artistice și educative, aferente anului 2022, care necesită finanțare din bugetul local

Hotărârea nr.12/08.02.2022 – privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții Realizarea lucrărilor de asfaltare în orașul Costești, județul Argeș, pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleșteu, Cîrceana (Fundătura Cîrceana), Fundătura Berzei și Aleea Gării

Hotărârea nr.11/08.02.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții „Punerea ȋn siguranță a acumulării Telești

Hotărârea nr.10/08.02.2022 – privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții Pistă de atletism pe stadionul orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.09/08.02.2022 – referitor la modificarea anexei nr.1 la HCL nr.83/23.12.2021, privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ADMINISTRAȚIE din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali, începând cu data de 01.01.2022

Hotărârea nr.08/08.02.2022 – privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Costești a unor bunuri imobile proprietate publică a orașului Costești

Hotărârea nr.07/08.02.2022 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Orașul Costești, pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr.06/08.02.2022 – referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Costești nr.63/28.10.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI ȘI PROGRESULUI, IN ORAȘUL COSTEȘTI, JUDETUL ARGEȘ

Hotărârea nr.05/08.02.2022 – privind aprobarea Statutului orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.04/08.02.2022 – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2022
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.04/08.02.2022 – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2022

Hotărârea nr.03/08.02.2022 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apți de muncă
Anexa nr.1 la Hotărârea nr.03/08.02.2022 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apți de muncă

Hotărârea nr.02/05.01.2022 – privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.79/16.12.2021, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022

Hotărârea nr.01/05.01.2022 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *