Hotărâri Consiliul Local Costești – 2022

Hotărârile adoptate de Consiliul Local al Orașului Costești

Hotărârea nr.51/28.07.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.50/28.07.2022 – privind acordarea pentru anul școlar 2022-2023 a pachetului cu rechizite școlare „Primul meu ghiozdan”

Hotărârea nr.49/28.07.2022 – privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea ca deșeuri a unor bunuri de retur din categoria „contori de apă”, care aparțin domeniului public al orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.48/28.07.2022 – privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 30.06.2022

Hotărârea nr.47/28.07.2022 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Dragomirescu Mihai, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.46/28.06.2022 – privind validarea modificărilor efectuate prin Dispoziţia Primarului nr.253/02.06.2022, cu privire la repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraşului Costeşti, pe anul 2022

Hotărârea nr.45/28.06.2022 – privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Costeşti nr.21/10.03.2022, privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect Tip „Construire creșă mică, strada Morii, nr.4A, oraşul Costeşti, judeţul Argeş”

Hotărârea nr.44/24.05.2022 – privind aprobarea Organigramei și a Statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și Serviciile subordonate Consiliului Local 2
Anexa nr.1 la Hotărârea nr.44/24.05.2022 – privind aprobarea Organigramei și a Statelor de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și Serviciile subordonate Consiliului Local 2

Hotărârea nr.43/24.05.2022 – rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.42/24.05.2022 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2022

Hotărârea nr.41/24.05.2022 – referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2022

Hotărârea nr.40/24.05.2022 – privind aprobarea finanțării unei tabere școlare

Hotărârea nr.39/24.05.2022 – privind constituirea ca mijloc fix și înregistrarea în evidența contabilă a oraşului Costești la categoria ”bunuri care alcătuiesc domeniul public” a unei investiții

Hotărârea nr.38/24.05.2022 – privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.37/24.05.2022 – privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 31.03.2022

Hotărârea nr.36/24.05.2022 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 31.12.2021

Hotărârea nr.35/16.05.2022 – privind participarea Orașului Costesti la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local –Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, aprobarea notei de fundamentare a investiției și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul “Digitalizarea Orașului Costesti, județul Arges, prin dezvoltarea infrastructurii TIC“

Hotărârea nr.34/16.05.2022 – privind aprobarea proiectului „Realizare stații de reîncărcare vehicule electrice în Orașul Costești, județul Argeș”, a cheltuielilor legate de proiect și depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local

Hotărârea nr.33/28.04.2022 – privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor/branșamentelor necesare racordării blocului ANL și finanțarea acestora din bugetul local

Hotărârea nr.32/28.04.2022 – privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA COSTEŞTI”, a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local

Hotărârea nr.31/28.04.2022 – privind aprobarea proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE SI GESTIONAREA INTELIGENTA A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTESTI”, a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local
>
Hotărârea nr.30/31.03.2022 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.29/31.03.2022 – privind depunerea proiectului REABILITAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA ÎN ORAŞUL COSTEŞTI,JUDEȚUL ARGEŞ, în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C5 – Valul renovării, B.1 –Reabilitarea integrată (consolidarea seismică şi renovarea energetică moderată) a clădirilor publice

Hotărârea nr.28/31.03.2022 – privind privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C5 – Valul renovarii, B.1 –Reabilitarea integrata (consolidarea seismica si renovarea energetica moderata) a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu proiectul: REABILITAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA ÎN ORAŞUL COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ și aprobarea fazelor Nota conceptuala şi Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii REABILITAREA INTEGRATĂ A CLĂDIRILOR LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA ÎN ORAŞUL COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ

Hotărârea nr.27/24.03.2022 – privind introducerea în domeniul public al orașului Costești a imobilelor situate ȋn intravilanul orașului Costești, strada Victoriei, nr.105, județul Argeș

Hotărârea nr.26/10.03.2022 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire creșă mică, strada Morii, nr.4A, orașul Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.25/10.03.2022 – privind aprobarea finanțării din bugetul local al orașului Costești a proiectelor și activităților sportive pe anul 2022

Hotărârea nr.24/10.03.2022 – privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu proiectul: CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI și aprobarea fazelor Nota conceptuală şi Tema de proiectare pentru obiectivul de investiţii CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA LICEUL TEORETIC COSTEŞTI

Hotărârea nr.23/10.03.2022 – privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.3 –Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu proiectul: CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ și aprobarea fazelor Nota conceptuală şi Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Hotărârea nr.22/10.03.2022 -privind participarea la apelul de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA 10 – Fondul local, I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale cu proiectul: CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA și aprobarea fazelor Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții CREŞTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT FANTEZIA

Hotărârea nr.21/10.03.2022 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Construire creșă mică, strada Morii, nr.4A, orașul Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.20/23.02.2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022
Anexa 1 la Hotărârea nr.20/23.02.2022 – privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.19/23.02.2022 – privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Costești a unor bunuri mobile proprietatea orașului Costești

Hotărârea nr.18/15.02.2022 – privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022

Hotărârea nr.17/15.02.2022 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2022

Hotărârea nr.16/08.02.2022 – referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2022
Anexa nr. la Hotărârea nr.16/08.02.2022 – referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2022

Hotărârea nr.15/08.02.2022 – privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.15/08.02.2022 – privind aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești

Hotărârea nr.14/08.02.2022 – privind modificarea și completarea HCL nr.35/2020, referitor la aprobarea Studiilor de Oportunitate, a Caietelor de Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.14/08.02.2022 – privind modificarea și completarea HCL nr.35/2020, referitor la aprobarea Studiilor de Oportunitate, a Caietelor de Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.14/08.02.2022 – privind modificarea și completarea HCL nr.35/2020, referitor la aprobarea Studiilor de Oportunitate, a Caietelor de Sarcini, precum și a Strategiei locale cu privire la dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung pentru perioada 2020-2027, ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești

Hotărârea nr.13/08.02.2022 – privind aprobarea Calendarului principalelor manifestări cultural–artistice și educative, aferente anului 2022, care necesită finanțare din bugetul local

Hotărârea nr.12/08.02.2022 – privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții Realizarea lucrărilor de asfaltare în orașul Costești, județul Argeș, pe străzile Ciocârliei, Fundătura Eleșteu, Cîrceana (Fundătura Cîrceana), Fundătura Berzei și Aleea Gării

Hotărârea nr.11/08.02.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții „Punerea ȋn siguranță a acumulării Telești

Hotărârea nr.10/08.02.2022 – privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții Pistă de atletism pe stadionul orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.09/08.02.2022 – referitor la modificarea anexei nr.1 la HCL nr.83/23.12.2021, privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ADMINISTRAȚIE din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali, începând cu data de 01.01.2022

Hotărârea nr.08/08.02.2022 – privind darea în administrarea Liceului Tehnologic Costești a unor bunuri imobile proprietate publică a orașului Costești

Hotărârea nr.07/08.02.2022 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Orașul Costești, pentru anul școlar 2022-2023

Hotărârea nr.06/08.02.2022 – referitor la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Costești nr.63/28.10.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI ȘI PROGRESULUI, IN ORAȘUL COSTEȘTI, JUDETUL ARGEȘ

Hotărârea nr.05/08.02.2022 – privind aprobarea Statutului orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.04/08.02.2022 – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2022
Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.04/08.02.2022 – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2022

Hotărârea nr.03/08.02.2022 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apți de muncă
Anexa nr.1 la Hotărârea nr.03/08.02.2022 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apți de muncă

Hotărârea nr.02/05.01.2022 – privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.79/16.12.2021, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022

Hotărârea nr.01/05.01.2022 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2021

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.