Hotărâri Consiliul Local Costești – 2024

Hotărârile adoptate de Consiliul Local al Orașului Costești
Anul DENUMIRE DATA CONȚINUT DESCARCĂ
2024 Hotărârea nr. 41 30.05.2024 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024
2024 Hotărârea nr. 40 30.05.2024 Privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2024
2024 Hotărârea nr. 39 30.05.2024 Referitor la aprobarea Notei de Fundamentare, privind achiziţionarea unor echipamente pentru monitorizarea audio video la Şcoala Gimnazială nr.1 Costeşti, din bugetul local aferent anului 2024
2024 Hotărârea nr. 38 30.05.2024 Privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în intravilanul oraşului Costeşti, strada Victoriei, judeţul Argeş, înscris în C.F. nr.84947 a localităţii Costeşti, având număr cadastral 84947
2024 Hotărârea nr. 37 30.05.2024 Privind aprobarea procedurii de acordare a eşalonării la plată a obligaţiilor restante datorate bugetului local al oraşului Costeşti
2024 Hotărârea nr. 36 30.05.2024 Privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr.III a Consiliului Local al orașului Costești – Comisia de specialitate pentru învăţământ, cultură, sănătate, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement
2024 Hotărârea nr. 35 30.04.2024 Privind punerea la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Argeş, în perioada 2021 – 2027,a terenurilor/bunurilor imobile pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectelor de investiţii aferente acestuia, terenuri/bunuri imobile aflate în proprietatea UAT Oraşul Costești și aparţinând domeniului public al UAT Oraşul Costești
2024 Hotărârea nr. 34 30.04.2024 Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024
2024 Hotărârea nr. 33 30.04.2024 Privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2024
2024 Hotărârea nr. 32 30.04.2024 Privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 31.03.2024
2024 Hotărârea nr. 31 30.04.2024 Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza oraşului Costesti din bugetul aferent anului 2024
2024 Hotărârea nr. 30 30.04.2024 Privind actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului bunurilor de retur, cuprinse ȋn Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare  nr.1 din data de 26 martie 2010
2024 Hotărârea nr. 29 30.04.2024 Privind aprobarea Devizului General actualizat după finalizarea procedurii de achiziţie publică şi încheierea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul  de investiții „CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR  ÎN ORAŞUL COSTEȘTI, JUDEŢUL ARGEŞ”
2024 Hotărârea nr. 28 30.04.2024 Privind schimbarea destinaţiei imobilului situat în oraşul Costeşti, strada Zorilor, nr.100, judeţul Argeş, din spaţiu necesar desfăşurării activităţii Centrului de primire în regim de urgenţă în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, în spaţiu necesar desfăşurării activităţii Serviciului social cu cazare – Adăpost de noapte – în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială – oraşul Costeşti, judeţul Argeş
2024 Hotărârea nr. 27 30.04.2024 Referitor la modificarea şi completarea HCL nr.92/28.11.2023, privind reorganizarea aparatului  de specialitate al primarului Orașului Costești și Serviciilor subordonate  Consiliului Local, precum și aprobarea organigramei și a statului de funcții potrivit Legii nr.296/2023
2024 Hotărârea nr. 26 30.04.2024 Privind aprobarea Acordului de asociere pentru actualizarea, implementarea și monitorizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Pitești pentru perioada 2021 – 2027
2024 Hotărârea nr. 25 30.04.2024 Privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Mincă Ionel-Daniel, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local
2024 Hotărârea nr. 24 28.03.2024 Privind aprobarea prelungirii duratei Contractelor de închiriere ȋncheiate ȋntre Orașul Costești și crescătorii de animale de pe raza orașului Costești
2024 Hotărârea nr. 23 28.03.2024 Privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 31.12.2023
2024 Hotărârea nr. 22 18.03.2024 Privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea din domeniul public al Statului Român şi administrarea Tribunalului Argeş, în domeniul public al Oraşului Costeşti, judeţul Argeş, a imobilului situat în oraşul Costeşti,strada Victoriei, nr.44, judeţul Argeş, înscris în CF nr.80848, în care a funcţionat Judecătoria Costeşti
2024 Hotărârea nr. 21 29.02.2024 Privind finanțarea din bugetul local al orașului Costești a proiectelor și activităților sportive pe anul 2024
2024 Hotărârea nr. 20 29.02.2024 Privind aprobarea preluării și înscrierii terenului în suprafață de 932 m.p., situat în intravilanul orașului Costești, strada Târgului, județul Argeș, în domeniul privat al orașului Costești, județul Argeș
2024 Hotărârea nr. 19 29.02.2024 Privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare lntercomunitară Servsal Argeș, în vederea aprobării „Strategiei județene de gestionare a deșeurilor municipale generate pe raza teritorială a județului Argeș”
2024 Hotărârea nr. 18 29.02.2024 Privind participarea la Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATUL PÂRVU ROȘU DIN ORAȘ COSTEȘTI, JUD. ARGEȘ”
2024 Hotărârea nr. 17 08.02.2024 Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024
2024 Hotărârea nr. 16 08.02.2024 Privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2024
2024 Hotărârea nr. 15 08.02.2024 Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza oraşului Costesti din bugetul aferent anului 2024
2024 Hotărârea nr. 14 08.02.2024 Privind aprobarea Calendarului principalelor activități cultural–artistice, aferente anului 2024, care necesită finanţare din bugetul local
2024 Hotărârea nr. 13 08.02.2024 Privind aprobarea fondurilor necesare în vederea finanțării unei tabere școlare
2024 Hotărârea nr. 12 08.02.2024 Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Costești a unor mijloace fixe și casarea acestora
2024 Hotărârea nr. 11 08.02.2024 Privind trecerea bunurilor-mijloacelor fixe din domeniul public în domeniul privat al Orașului Costești, în vederea casării acestora, bunuri înscrise în lista nr.81603/14.12.2023 a mijloacelor fixe care aparțin domeniului public al Orașului Costești propuse pentru scoaterea din funcțiune
2024 Hotărârea nr. 10 05.02.2024 Privind aprobarea preluării personalului medical de specialitate din unitatea de învățământ special de stat Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sfântul Stelian” Costești, în structura de personal medical din cadrul Direcției de Asistență Socială a UAT Orașul Costești, conform protocolului de predare-preluare
2024 Hotărârea nr. 9 30.01.2024 Privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești, serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, începând cu data de 01.01.2024
2024 Hotărârea nr. 8 30.01.2024 Privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali, începând cu data de 01.01.2024
2024 Hotărârea nr. 7 30.01.2024 Privind transmiterea fără plată a unor mijloace fixe
2024 Hotărârea nr. 6 30.01.2024 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ŞI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA PRIMĂRIA ORAŞULUI COSTEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C10 – Fondul Local, investiția I.3 Reabilitare moderată a clădirilor publice
2024 Hotărârea nr. 5 30.01.2024 Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local, în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social
2024 Hotărârea nr. 4 30.01.2024 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2024
2024 Hotărârea nr. 3 30.01.2024 Privind aprobarea Planului Strategic pentru perioada 2024-2030 al Direcţiei de Asistenţă Socială
2024 Hotărârea nr. 2 08.01.2024 Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Oraşul Costeşti, pentru anul şcolar 2024-2025
2024 Hotărârea nr. 1 08.01.2024 Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare din anul 2023

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *