Hotărâri Consiliul Local Costești – 2024

Anul DENUMIRE DATA CONȚINUT DESCARCĂ 2024 Hotărârea nr. 44 01.07.2024 Referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Costeşti nr.22 din 18.03.2024, privind aprobarea cererii având ca obiect trecerea din domeniul public al Statului Român şi administrarea Tribunalului Argeş, în domeniul public al Oraşului Costeşti, judeţul Argeş, a imobilului situat în oraşul Costeşti,strada Victoriei, nr.44, […]

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.61 din 10.08.2023 – Privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului și Serviciile subordonate Consiliului Local Costești, județul Argeș

HOTĂRÂREA NR.61 din 10.08.2023 Privind aprobarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului și Serviciile subordonate Consiliului Local Costești, județul Argeș

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR.58 din 31.07.2023 referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza oraşului Costesti din bugetul aferent anului 2023

HOTĂRÂREA NR.58 din 31.07.2023 referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza oraşului Costesti din bugetul aferent anului 2023

Continue Reading

HOTĂRÂRE NR.56 din 31.07.2023 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al Romȃniei și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Costești

HOTĂRÂRE NR.56 din 31.07.2023 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al Romȃniei și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Costești

Continue Reading

Hotărârea nr. 55 din 31.07.2023 – Privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deşeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalaţiile integrate de tratare, inclusiv transportul deşeurilor stabilizate biologic la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică”, prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire aferente

Continue Reading

Hotărârea nr. 54 din 31.07.2023 – Privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Costești, Județul Argeș pentru perioada 2021-2027”

HOTĂRÂREA NR. 54 din 31.07.2023 – Privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Costești, Județul Argeș pentru perioada 2021-2027

Continue Reading

HOTĂRÂREA NR. 53 din 29.06.2023 referitor la completarea anexei nr.1 la HCL nr.100/22.12.2022, privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali, începând cu data de 01.01.2023

HOTĂRÂREA NR. 53 din 29.06.2023 – referitor la completarea anexei nr.1 la HCL nr.100/22.12.2022, privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și […]

Continue Reading