Hotărâri Consiliul Local Costești – 2021

Hotărârile adoptate de Consiliul Local al Orașului Costești
Banda tricoloră

Hotărârea nr.01/07.01.2021 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2020

Hotărârea nr.02/07.01.2021 – privind modificarea și completarea HCL nr.74/15.12.2020,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Hotărârea nr.03/22/02/2021 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apți de muncă

Hotărârea nr.04/23/02/2021 – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2021

Hotărârea nr.05/23/02/2021 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Orașului Costești, pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.06/23/02/2021 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Costești în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Costești

Hotărârea nr.07/23/02/2021 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 31.12.2020

Hotărârea nr.08/23/02/2021 – privind modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr.68/26.11.2020, privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Costești

Hotărârea nr.09/23/02/2021 – referitor la actualizarea Regulamentului privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale generate de persoanele fizice

Anexa nr. 1 – privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale generate de persoanele fizice

Hotărârea nr.10/30/03/2021 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Bărbulescu Narcis Ionuț, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.11/30/03/2021 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Stȃrci”

Hotărârea nr.12/20/04/2021 – privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. II, a Consiliului Local al orașului Costești – Comisia de specialitate privind urbanism și amenajarea teritoriului

Hotărârea nr.13/20/04/2021 – privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Costești ȋn Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Costești

Hotărârea nr.14/20/04/2021 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Costești

Hotărârea nr.15/20/04/2021 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare cămin elevi la Liceul Teoretic Costești, județul Argeș”

Hotărârea nr.16/20/04/2021 – Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2021

Hotărârea nr.17/20/04/2021 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2021 și utilizarea excedentului activităților finanțate integral din venituri proprii

Hotărârea nr.18/20/04/2021 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea nr.19/20/04/2021 – Privind mandatarea domnului primar Ing. Baicea Ion, de a reprezenta oraşul Costeşti, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Arges, de a își exprima votul în cadrul acesteia cu privire la retragerea comunei Vlădești și primirea în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș a comunelor Bogați, Budeasa, Coșești și Oarja

Hotărârea nr.20/13/05/2021 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale amandatului de consilier local al domnului Franțescu Marius Nicolas, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.21/13/05/2021 – privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism si amenajarea teritoriului și aderarea Orașului Costești la Asociația Comunelor din Romȃnia, ȋn vederea exercitării activității de urbanism si amenajarea teritoriului

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.21/13.05.2021 ACORD DE COOPERARE privind organizarea și exercitarea activității de urbanism si amenajarea teritoriului

Hotărârea nr.22/13/05/2021 – privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a suprafeței de 333,5 ha izlaz (pajiști) ce aparține domeniului public al orașului Costești, județul Argeș

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.22/13.05.2021 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.22/13.05.2021 – DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE DIRECTĂ închiriere izlaz (pășune)  ce aparține domeniului public al orașului Costești, județul Argeș

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.22/13.05.2021 – CONTRACT de închiriere pentru trupul de pășune

Hotărârea nr.23/15/06/2021 – privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al orașului Costești – Comisia de specialitate privind învățământ, cultură, sănătate, protecția socială, activități sportive și de agrement

Hotărârea nr.24/15/06/2021 – privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Costești în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Costești

Hotărârea nr.25/15/06/2021 – privind acordarea titlului de ,,cetățean de onoare” al orașului Costești, județul Argeș, post-mortem, doctorului Dumitru Bacinschi

Hotărârea nr.26/15/06/2021 – privind acordarea titlului de ,,cetățean de onoare” al orașului Costești, județul Argeș, domnului Stănescu Ilie

Hotărârea nr.27/15/06/2021 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 31.03.2021

Hotărârea nr.28/15/06/2021 – referitor la completarea H.C.L. nr.74/15.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Hotărârea nr.29/15/06/2021 – privind aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2021

Hotărârea nr.30/15/06/2021 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local şi modificarea listei de investiții pe anul 2021

Anexa 1 – BVC Rectificat pe anul 2021 – secțiunea dezvoltare

Anexa 2 – Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau  integrală de la bugetul local

Hotărârea nr.31/15/06/2021 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Anexa 1 – BVC Rectificat pe anul 2021 – secțiunea funcționare

Anexa 2 – BVC Rectificat pe anul 2021 – secțiunea dezvoltare

Hotărârea nr.32/15/06/2021 – privind înființarea Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești, serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Costești prin reorganizarea Serviciului sere spații verzi, salubritate – întreținere străzi trotuare fără personalitate juridică din structura aparatului de specialitate al primarului și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești

Hotărârea nr.33/15/06/2021 – privind aprobarea Organigramei şi Statele de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și Serviciile subordonate Consiliului Local

Anexa 1 – Organigrama

Anexa 2 – Ștat de plată pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile subordonate Consiliului Local

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *