Hotărâri Consiliul Local Costești – 2021

Hotărârile adoptate de Consiliul Local al Orașului Costești
Banda tricoloră

Hotărârea nr.87/29.12.2021 – privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești, serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, începând cu data de 01.01.2022

Hotărârea nr.86/29.12.2021 -privind preluarea excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităților finanțate din venituri proprii ca venit la bugetul local

Hotărârea nr.85/29.12.2021 – privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități cu proiectul STAȚII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ÎN ORAŞUL COSTEŞTI, JUDEȚUL ARGEŞ și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a surselor de finanțare

Hotărârea nr.84/23.12.2021 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism pentru schimbare destinație, introducere ȋn intravilan, ȋn vederea realizării investiției Construirea și dotarea unei noi unități de producție a ambalajelor din hârtie și carton ȋn orașul Costești, sat Broșteni, județul Argeș

Hotărârea nr.83/23.12.2021 – privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali, începând cu data de 01.01.2022

Hotărârea nr.82/23.12.2021 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea nr.81/23.12.2021 – referitor la aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a Certificatului de atestare a edificării/extinderii/radierii construcțiilor și a Certificatului constatator de pe raza unității administrativ teritoriale a orașului Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.80/23.12.2021 – privind modificarea și completarea HCL nr.79/16.12.2021, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022

Hotărârea nr.79/16/12/2021 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.79/16/12/2021 – privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2022

Hotărârea nr.78/16/12/2021 -privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea nr.77/16/12/2021 -privind constituirea ca mijloace fixe şi înregistrarea în evidenţa contabilă a oraşului Costeşti la categoria bunuri care alcătuiesc domeniul public a unor investiţii

Hotărârea nr.76/16/12/2021 -privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor pentru trimestrul IV al anului 2021

Hotărârea nr.75/16/12/2021 -privind aprobarea înființării Serviciului social cu cazare -Adăpost de noapte- în cadrul Direcției de Asistență Socială –orașul Costești județul Argeș, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al acestuia

Hotărârea nr.74/16/12/2021 -privind participarea la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități cu proiectul Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Orașul Costești, județul Argeș și aprobarea fazelor Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice ȋn Orașul Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.73/25/11/2021 -privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea nr.72/25/11/2021 -privind aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2021

Hotărârea nr.71/25/11/2021 -referitor la modificarea și completarea anexei nr.1 la H.C.L. nr.37/27/07/2021, privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali

Hotărârea nr.70/25/11/2021 -privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a Orașului Costești pentru perioada 2021 – 2027

Hotărârea nr.69/09/11/2021 -privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Costești în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.68/09/11/2021 -privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei prin obiectivul de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ȊN CASA DE CULTURĂ P+1E” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a surselor de finanțare

Hotărârea nr.67/09/11/2021 -privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei prin obiectivul de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSTEȘTI” și aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a surselor de finanțare

Hotărârea nr.66/28/10/2021 – privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut ȋn Contractul de concesiune nr.2456/09.04.2002, de la domnul STOIAN LICUȚĂ, la domnul SANDU FLORIN

Hotărârea nr.65/28/10/2021 – privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor la 30.09.2021

Hotărârea nr.64/28/10/2021 -privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții -Reabilitare și modernizare cămin elevi la Liceul Teoretic Costești, județul Argeș

Hotărârea nr.63/28/10/2021 -privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții – MODERNIZARE PRIN ASFALTARE STRAZILE: MARGARITARULUI, METALURGIEI, FDT.SALCAMI SI PROGRESULUI, IN ORASUL COSTEȘTI, JUDEȚUL ARGEȘ

Hotărârea nr.62/19/10/2021 -privind Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea nr.61/19/10/2021 -privind aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2021

Hotărârea nr.60/19/10/2021 -privind transformarea unui post vacant de inspector de specialitate, gradul II (S)- funcție contractuală de execuție din cadrul Compartimentului Registrul Agricol, în funcție contractuală de execuție de referent II (M) și stabilirea coeficientului pentru această funcție

Hotărârea nr.59/28/09/2021 -referitor la ȋncetarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism și amenajarea teritoriului, ȋncepȃnd cu data de 01.10.2021

Hotărârea nr.58/28/09/2021 – privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu proiectul:„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ȊN CASA DE CULTURĂ P+1E” și aprobarea fazelor Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii :„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI ȊN CASA DE CULTURĂ P+1E”

Hotărârea nr.57/28/09/2021 – privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu proiectul:„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSTEȘTI” și aprobarea fazelor Nota conceptuală și Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 COSTEȘTI”

Hotărârea nr.56/28/09/2021 – privind Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea nr.55/28/09/2021 privind aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuţiei unor investiţii pe raza oraşului Costeşti din bugetul aferent anului 2021

Hotărârea nr.54/28/09/2021 privind aprobarea ȋnchirierii, prin licitaţie publică, a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului public al orașului Costeşti, respectiv terenuri intravilane și spații comerciale și aprobarea documentației de atribuire

Hotărârea nr.53/28/09/2021 privind apartamentarea imobilului situat în oraşul Costeşti, strada Pieții, nr.5,judeţul Argeş, înscris ȋn C.F. nr.84755 a localității Costești, având număr cadastral 84755

Hotărârea nr.52/28/09/2021 – privind introducerea în domeniul public al oraşului Costeşti a imobilului situat ȋn intravilanul orașului Costești, strada Morii, nr.19B, județul Argeș

Hotărârea nr.51/28/09/2021 – privind introducerea în domeniul public al orașului Costești a imobilelor situate ȋn intravilanul orașului Costești, strada Ștrandului, nr.18, județul Argeș

Hotărârea nr.50/28/09/2021 – privind introducerea în domeniul public al oraşului Costeşti a imobilelor situate ȋn extravilanul orașului Costești, sat Podu Broșteni, județul Argeș, ce reprezintă canal colector/desecare, ȋn suprafață de 2979 m.p. și canal colector/desecare ȋn suprafață de 839 m.p.

Hotărârea nr.49/28/09/2021 – privind constituirea ca mijloace fixe şi înregistrarea în evidenţa contabilă a oraşului Costeşti la categoria bunuri care alcătuiesc domeniul public a unor învestiții

Hotărârea nr.48/28/09/2021 – privind actualizarea și înregistrarea în contabilitate a inventarului bunurilor de retur (cantitativ și valoric) la data de 31.12.2020, cuprinse ȋn Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1 din data de 26 martie 2010

Hotărârea nr.47/24/08/2021 – privind aprobarea finanțării din bugetul local al orașului Costești a proiectelor și activităților sportive pe anul 2021

Hotărârea nr.46/24/08/2021 – privind analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Hotărârea nr.45/24/08/2021 – privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de alipire a două terenuri situate în intravilanul orașului Costești, strada Victoriei, județul Argeș, ce aparțin domeniului public al orașului Costești

Hotărârea nr.44/24/08/2021 – privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în intravilanul orașului Costești, strada Morii, nr.4A, județul Argeș, înscris in C.F. nr.80023 a localității Costești, având număr cadastral 80023, în 2 (două) corpuri distincte de proprietate, conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor cu propunere de dezmembrare

Hotărârea nr.43/24/08/2021 – referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr.7 din 29.01.2013, privind stabilirea cuantumului orar al voluntarilor membrilor Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență

Hotărârea nr.42/24/08/2021 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Costești în comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ din orașul Costești

Hotărârea nr.41/24/08/2021 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Costești în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din orașul Costești

Hotărârea nr.40/24/08/2021 – privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. II a Consiliului Local al orașului Costești – Comisia de specialitate privind urbanism și amenajarea teritoriului

Hotărârea nr.39/27/07/2021 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 30.06.2021

Hotărârea nr.38/27/07/2021 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, rectificat

Hotărârea nr.37/27/07/2021 – privind stabilirea salariului de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație din aparatul de specialitate al Primarului Orașului Costești, județul Argeș și serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Orașului Costești, precum și stabilirea nivelului indemnizației de ședință a aleșilor locali, începând cu data de 01.08.2021

Anexa 1 – Salariile de bază începând cu data de 01.08.2021

Hotărârea nr.36/27/07/2021 – privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțărilor din bugetul orașului Costești, pentru activități sportive organizate în baza Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului

Anexa 1 – Regulament de acordare a finanțărilor din Bugetul Orașului Costești, pentru activități sportive, organizate în baza Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului

Hotărârea nr.34/27/07/2021 – Hotărârea nr.35/27/07/2021 – privind acordarea pentru anul școlar 2021-2022 a pachetului cu rechizite școlare Primul meu ghiozdan

Hotărârea nr.34/27/07/2021 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Geangavelea Ilie, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.33/15/06/2021 – privind aprobarea Organigramei şi Statele de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului și Serviciile subordonate Consiliului Local

Anexa 1 – Organigrama

Anexa 2 – Ștat de plată pentru aparatul de specialitate al primarului și serviciile subordonate Consiliului Local

Hotărârea nr.32/15/06/2021 – privind înființarea Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești, serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al orașului Costești prin reorganizarea Serviciului sere spații verzi, salubritate – întreținere străzi trotuare fără personalitate juridică din structura aparatului de specialitate al primarului și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare ale Serviciului Public de Salubrizare al orașului Costești

Hotărârea nr.31/15/06/2021 – privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021

Anexa 1 – BVC Rectificat pe anul 2021 – secțiunea funcționare

Anexa 2 – BVC Rectificat pe anul 2021 – secțiunea dezvoltare

Hotărârea nr.30/15/06/2021 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local şi modificarea listei de investiții pe anul 2021

Anexa 1 – BVC Rectificat pe anul 2021 – secțiunea dezvoltare

Anexa 2 – Lista obiectivelor de investiții pe anul 2021 cu finanțare parțială sau  integrală de la bugetul local

Hotărârea nr.29/15/06/2021 – privind aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2021

Hotărârea nr.28/15/06/2021 – referitor la completarea H.C.L. nr.74/15.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Hotărârea nr.27/15/06/2021 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 31.03.2021

Hotărârea nr.26/15/06/2021 – privind acordarea titlului de ,,cetățean de onoare” al orașului Costești, județul Argeș, domnului Stănescu Ilie

Hotărârea nr.25/15/06/2021 – privind acordarea titlului de ,,cetățean de onoare” al orașului Costești, județul Argeș, post-mortem, doctorului Dumitru Bacinschi

Hotărârea nr.24/15/06/2021 – privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Costești în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Liceului Teoretic Costești

Hotărârea nr.23/15/06/2021 – privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. III a Consiliului Local al orașului Costești – Comisia de specialitate privind învățământ, cultură, sănătate, protecția socială, activități sportive și de agrement

Hotărârea nr.22/13/05/2021 – privind aprobarea închirierii prin încredințare directă a suprafeței de 333,5 ha izlaz (pajiști) ce aparține domeniului public al orașului Costești, județul Argeș

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.22/13.05.2021 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.22/13.05.2021 – DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE DIRECTĂ închiriere izlaz (pășune)  ce aparține domeniului public al orașului Costești, județul Argeș

Anexa nr.3 la H.C.L. nr.22/13.05.2021 – CONTRACT de închiriere pentru trupul de pășune

Hotărârea nr.21/13/05/2021 – privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de urbanism si amenajarea teritoriului și aderarea Orașului Costești la Asociația Comunelor din Romȃnia, ȋn vederea exercitării activității de urbanism si amenajarea teritoriului

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.21/13.05.2021 ACORD DE COOPERARE privind organizarea și exercitarea activității de urbanism si amenajarea teritoriului

Hotărârea nr.20/13/05/2021 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale amandatului de consilier local al domnului Franțescu Marius Nicolas, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.19/20/04/2021 – Privind mandatarea domnului primar Ing. Baicea Ion, de a reprezenta oraşul Costeşti, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Arges, de a își exprima votul în cadrul acesteia cu privire la retragerea comunei Vlădești și primirea în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș a comunelor Bogați, Budeasa, Coșești și Oarja

Hotărârea nr.18/20/04/2021 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021

Hotărârea nr.17/20/04/2021 – privind aprobarea utilizării excedentului Orașului Costești, pentru anul 2021 și utilizarea excedentului activităților finanțate integral din venituri proprii

Hotărârea nr.16/20/04/2021 – Referitor la aprobarea Notelor de Fundamentare, necesare execuției unor investiții pe raza orașului Costești din bugetul aferent anului 2021

Hotărârea nr.15/20/04/2021 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare cămin elevi la Liceul Teoretic Costești, județul Argeș”

Hotărârea nr.14/20/04/2021 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul orașului Costești

Hotărârea nr.13/20/04/2021 – privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Costești ȋn Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Costești

Hotărârea nr.12/20/04/2021 – privind modificarea componenței Comisiei de specialitate nr. II, a Consiliului Local al orașului Costești – Comisia de specialitate privind urbanism și amenajarea teritoriului

Hotărârea nr.11/30/03/2021 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiții „Punerea în siguranță a acumulării Stȃrci”

Hotărârea nr.10/30/03/2021 – privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Bărbulescu Narcis Ionuț, ca urmare a demisiei acestuia, precum și vacantarea locului de consilier local

Hotărârea nr.09/23/02/2021 – referitor la actualizarea Regulamentului privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale generate de persoanele fizice

Anexa nr. 1 – privind stabilirea și încasarea taxei de colectare din poartă în poartă (taxei speciale de salubrizare) a deșeurilor municipale generate de persoanele fizice

Hotărârea nr.08/23/02/2021 – privind modificarea și completarea anexei nr.1 la HCL nr.68/26.11.2020, privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al orașului Costești

Hotărârea nr.07/23/02/2021 – privind analiza și aprobarea execuției bugetelor la 31.12.2020

Hotărârea nr.06/23/02/2021 – privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Costești în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Costești

Hotărârea nr.05/23/02/2021 – privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Orașului Costești, pentru anul școlar 2021-2022

Hotărârea nr.04/23/02/2021 – privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local al orașului Costești pentru anul 2021

Hotărârea nr.03/22/02/2021 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social apți de muncă

Hotărârea nr.02/07.01.2021 – privind modificarea și completarea HCL nr.74/15.12.2020,privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2021

Hotărârea nr.01/07.01.2021 – privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *